Familia

  • Capitulacions matrimonials.
  • Separacions / Divorcis / Modificació de convenis.
  • Constitució / Liquidació del règim econòmic matrimonial.
  • Guarda / custodia / Règim de visites.
  • Incapacitacions / Curatela / Prodigalitat / Patria-potestat prorrogada.
  • Donacions.