Laboral

  • Acomiadaments.
  • Reclamacions de quantitat.
  • Mobbing.
  • Prestacions d’ atur.
  • Prestacions d’incapacitat permanent.
  • Modificacions substancials de les condicions laborals.
  • Extinció voluntària indemnitzada del contracte per part del treballador.
  • Accidents laborals.