Societats

  • Constitució, dissolució i liquidació de societats.
  • Assessoria contable, fiscal i laboral.
  • Reclamació judicial i extrajudicial de deutes impagats.
  • Contractació i reclamacions laborals judicials i extrajudicials.
  • Concurs de creditors.
  • Dret marítim i del transport.